In de MIRT-onderzoeksrapporten stond een drietal denkrichtingen mbt tot de zgn ‘Lob van Gennep’


- Wettelijke normdijken (zonder inrichting als waterberginsgebied)

- Dubbele dijken (klein waterbergingsgebied)

- Verbindende dijken (groot waterbergingsgbied)
 


 
 


Klik hier voor LINKS naar officiële stukken

Optie 3 Verbindende dijken (met schuif)

De dijken worden opgehoogd tot het wettelijk minimum en plaatselijk -richting sluis bij Mook- iets meer. Verder komt er op de lage inlaatdrempel een regelbare  ‘inlaatvoorziening’, een schuif dus, zodat het volledige gebied - met dorpen en buitengebied - als waterberging kan dienen bij een extreem hoge waterstand. Die komt statistisch (naar men zegt ) zelden voor, maar mocht die extreme stand zich toch aandienen, dan kan men de schuif bij Milsbeek openzetten, waardoor er daar vele kuubs water in korte tijd naar binnen komen en de hele Lob kunnen vullen. Dit moment zou van overheidswege worden bepaald…

Optie 1

Deze optie stond in de MIRT-rapportage nog voor wettelijke normdijken zonder inrichting als waterberging, maar dat werd door de stuurgroep gewijzigd in ‘NIETS DOEN’: De kans op een natuurlijke overstroming blijft dan zoals het nu is en dat is bij lange na niet conform de nieuwe wettelijke norm. Dat was een nogal verwarrende redenering, aangezien er toen volop werd gewerkt om de dijken hier in dijkvak 54 te verhogen conform de OUDE wettelijke minimale norm t.w. 1/250 jaar. Bovendien ligt daar ook nog de wettelijke verplichting conform de NIEUWE wettelijke norm (Waterwet van jan. 2017) van 1/300 jaar. Dus hoezo, ‘niets doen’?

Optie 2 Dubbele dijken (eerst met vaste drempel later met schuif)

Hier zouden de dijken wel tot de wettelijke norm verhoogd worden, met nog extra binnendijken ter bescherming van de dorpskernen, en verder een verlaagde drempel/een inlaatvoorziening’, dus een regelbare schuif. Het stuk buitengebied tussen de binnendijken zou dan fungeren als een kleinere waterberging.

Bij deze optie met schuif zouden de dorpskernen echter juist niet beter beschermd zijn bij extreem hoge waterstand, stelde de lobgroep zelf later vast.

 


Daarna brak de zgn. ‘verkennende fase’ aan, waarin een samenwerkingsverband van Rijk, Provincies, Rijkswaterstaat, Waterschap, Gemeenten als Stuurgroep ‘Lob van Gennep’ het voortouw nam, met de projectgroep ‘Lob van Gennep’ die het contact met de bewoners zou onderhouden.

Men was niet gebonden aan de MIRT-rapporten (die waren het uitgangspunt) en kwam met drie opties om aan de drie doelstellingen te voldoen.

Optie 1 week sterk af van de denkrichting 1 in het MIRT Rapport.

Optie 2 met  drempel/schuif

Optie 3 met schuif.


De gang van zaken vanaf mei 2019:  

Opm.:

De non-optie 1 (niets doen, de huidige situatie handhaven) werd later weer verwijderd (en terecht want dit was niet conform de wet).

De eerdere optie 2 werd optie 1 Dubbele dijken (met schuif)

De eerdere optie 3 werd optie 2  Verbindende dijken (met de schuif) en deze optie  was duidelijk favoriet bij de lobgroep.

Bezwaren tegen de schuif werden afgedaan. Er werd door de Lobprojectgroep gezegd dat er geen sprake zou zijn van een ‘vloedgolf’ als die schuif open zou gaan, maar dat het water in fases kon worden ingestroomd. Echter, als dat inderdaad zo zou zijn, dan kun je je ook afvragen waarom die schuif dan nodig is. Die schuif wil men namelijk JUIST om zo snel mogelijk de hoge piek van het maaswater naar ons woongebied af te voeren (waardoor het plaatselijk wel bijna 4 mtr hoog kan komen te staan). Gebeurt dat niet, dat schiet men het doel van de schuif in feite voorbij!

Bovendien: Voor die tijd moeten er ook nog ruim 7000 mensen worden geëvacueerd. Dus, hoezo ‘in fases’? Waarschijnlijk gaat zo’n schuif straks toch gewoon in één keer open...

 LvG: Met schuif (hierboven beschreven)

 LvG: Met schuif (hierboven beschreven)


De projectgroep ‘Lob van Gennep’ had zelf dus nog twee ‘oplossingen’, allebei met een “waterkerende instroomvoorziening” oftewel een “schuif”. Echter, de optie met de verbindende dijken bleekt in feite niet tot meer bescherming van de dorpskernen te gaan leiden vlgs de lobgroep zelf.

Bewoners kregen vervolgens de gelegenheid om mee te denken en mogelijke andere oplossingen. In te dienen. Er werden meerdere opties ingediend door de bewoners (zie hieronder). De projectgroep zegt ze verder te zullen bestuderen en uit te werken:

Eind jan. 2020:

De stuurgroep heeft alle bovenstaande ingediende opties bestudeerd en er drie uitgekozen om mee ‘verder te gaan’. In de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ is bekend gemaakt dat de stuurgroep heeft gekozen om verder te gaan met het uitwerken van:

 

1. Reguliere Dijken  

7. Verbindende Dijken met vaste drempel(s)

3. Verbindende Dijken met een waterkerende instroomvoorziening, oftewel de     SCHUIF

Notitie R en D_LvG_20200129_definitief.pdf

De Notitie

R en D

De stuurgroep gaat het uitwerken:

Er is met recht verbazing geuit over de terugkeer van de reguliere dijken, want hoe gaat de stuurgroep dat combineren met die juridische status van waterbedding en de van overheidswege zo gewenste waterberging in onze dorpen?…

Die meerdere vaste drempels? Waar zouden die moeten komen? Ze moeten wel voldoen aan de wettelijke minimale beschermingsnorm.

Die schuif werd eerder aangeprezen als veel veiliger dan de normdijken , slechts een overstromingskans van wel 1 op 1000 jaar, maar sinds kort  schijnt de schuif  wel 10 keer veiliger te zijn dan de wettelijke minimale norm waarop ons gebied recht heeft: namelijk 1 op 3000 jaar kans*. Hoe dat kan? In ieder geval door de dijken hier, links en rechts van de schuif veel hoger te maken. Dan worden we natuurlijk ook een nog diepere badkuip, als die schuif een keer wordt open gezet.

*1 op de zoveel jaar kans betekent dat we nog steeds iedere dag een beetje ‘kans maken op’, het kan over 300, of 1000, of  3000 jaar zijn,   maar net zo goed, over 25 jaar, 5 jaar, volgend jaar met de feestdagen of volgende week enz

TERUG