bijlage(1).sbh.zienswijze.huub.van.heel.Lob  .pdf

https://neetegendevloedgolf.petities.nl/Svp Teken en deel de petitie!

Onlangs is de Stichting Belangenbehartiging inzake Hoogwaterbescherming Milsbeek, Middelaar,Ottersum, Plasmolen en Ven-Zelderheide opgericht.


De Stichting Belangenbehartiging Hoogwaterbescherming (hierna genoemd SBH of ‘de Stichting’) is voortgevloeid uit het burgerinitiatief ‘Nee tegen de Vloedgolf!’.SBH behartigt de collectieve en individuele belangen van inwoners,agrariërs en ondernemers in het gebied dat de dorpen Milsbeek, Middelaar, Ottersum, Plasmolen, Ven-Zelderheide omvat en het bijbehorende buitengebied (van overheidswege tegenwoordig ook wel aangeduid als ‘Lob van Gennep’).

De Stichting is ingeschreven bij de KvK onder nummer 77446445, alwaar u ook de statuten kunt inzien.

 ZIENSWIJZE


Op 20 april  2020 hebben drs. Bert Jurgens, Hans Korsten en Hans-Peter Willers MBA namens de Stichting een zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ‘LobvanGennep’ ingediend. Deze zienswijze namens SBH - met de 2 bijlagen - kunt u hieronder bekijken.


 

sbh.zienswijze.nrd.2020.04.20 .pdf

SBH

Bijlage 1

Bijlage 2

Wie zijn wij?

Waar gaat het om?

aWaar gaat het om?

ar gaat het om?

EN NU?

Nieuws!

Contact

doel en middelen.stichting.pdf

Meer info over het doel en de middelen van SBH

Info uitwisseling Raadsleden Mook Middelaar  dd 11 mei 2020.pdf

SBH stuurde op 11 mei 2020 aan de raadsleden van Mook en Middelaar onze zienswijze met bijlagen en dit begeleidend schrijven van Hans Korsten

Bijlage 2

Zienswijze NRD LvG 2.0 def 200320_ondertekend.pdf Overloop-opslag Maaswater_3.2.pdf

Bijlage 1

De

stichting

De stichting (SBH) heeft ook een mail met persbericht verzonden aan de schrijvende pers met kopie aan het College en de Raad van de Gemeente Gennep, inzake de gemeentelijke antwoorden op de vragen van D’66 over het project ‘Lob van Gennep’.

persbericht

mail

bijlage(1).sbh.zienswijze.huub.van.heel.Lob definitief.pdf

17 mei 2020: Brief van de stichting (SBH) aan o.a. de stuurgroep inzake de Milieu Effect Rapportage project ‘Lob van Gennep’, gericht aan:

Algemene Besturen van het Waterschap Limburg en van het Waterschap AA en Maas;
Provinciale Staten van Limburg, Brabant en Gelderland;
Colleges van Gedeputeerde Staten van Limburg, Brabant en Gelderland;
Colleges van B&W van Gennep en Mook en Middelaar;
Gemeenteraden van Gennep en van Mook en Middelaar;
De Stuurgroep Lob van Gennep;
De MER-commissie.


sbh.zienswijze.nrd.2020.04.20.definitief.pdf bijlage(2).zienswijze.technische.groep.Overloop-opslag Maaswater_3.2_def.pdf

Zienswijze

3 Bijlagen

Stichting Belangenbehartiging inzake Hoogwaterbescherming Milsbeek, Middelaar, Ottersum, Plasmolen en Ven-Zelderheide